ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БЕЛОВО, КАКТО И ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ, ВЪВ ВРЪЗКА  СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО, ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИТЕ НА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ

Приложение № 11 към чл. 20, ал. 4 (Ново – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

чл. 116д, ал. 1 от ЗООС в т. ч нейни актуализации-информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП.

АПРИЛ  2024 г.

 1. Име и търговско наименование на оператора.

ИМПРЕГНАЦИЯ 2000“ АД , гр. Белово, Община Пазарджик.

 1. Наименование и пълен адрес на предприятието:

Производствена площадка на „ИМПРЕГНАЦИЯ 2000“ АД, гр. Белово е разположена в северозападната промишлена зона на гр. Белово в близост до река Марица.

Теренът с площ 52 дка се намира между ЖП- линията София – Пловдив и река Марица.

На площадката  са разположени двата автоклава , в които се извършва фактическото импрегниране , както и складовата база за основните суровини : креозот и водоразтворими соли, и сушилня за дървен материал и цех за  подготовка на  дървените заготовки .

Адресът е гр. Белово, Община Белово, Индустриална зона п.к 4470 тел: 03581/21-25 и 03581/21-23, е-мейл:  office@impregnacia2000.com

 1. Номер и дата на актуално уведомление за квалификация на предприятието по чл. 103 от ЗООС.

  „ИМПРЕГНАЦИЯ 2000“ АД,  гр. Белово е квалифицирана като предприятие с нисък     рисков потенциал, потвърдена от заместник – министъра на ОСВ по реда на  чл. 103 , ал.7 от ЗООС с писмо изх. №УК -30/20.06.2017 г. Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии е потвърдена от директора на РИОСВ-Пазарджик по реда на чл. 106, ал. 2 от ЗООС с  писмо изх.№ ПД-03-2001-(1)/28.05.2018 г.

 1. Кратко описание на дейността на предприятието.

“Импрегнация 2000” АД е индустриално предприятие, специализирано в импрегниране и модификация на дървесина. Осъществява промишлено импрегниране под налягане на дървени траверси за железниците, минни подпори, траверси и укрепителни съоръжения за рудници, мини и пристанища, стълбове за електро и телекомуникационната преносна мрежа, импрегнирани дървени изделия за строителството, земеделието и бита.

 1. Обща информация за наличните в предприятието опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Креозот EN 13991 клас В:  

външен вид – течност, цвят – светло кафяво, мирис – ароматен, точка на кипене – 250-400 °С точка на възпламеняване ˃ 95 °С , температура на възпламеняване  ˃ 450°С. Продукта не се самозапалва и не е взривоопасен.

Таналит:

Външен вид – течност, цвят – син, мирис – слаб.  Продукта не се самозапалва и не е експлозивен.

 1. Обща информация, свързана с естеството на опасностите от големи аварии, включително техните потенциални въздействия върху на селението и околната среда.
 • Изтичане от тръбопровод при транспортиране на креозот до подгревателите и до резервоарите .

Това може да стане поради корозия , земетресение , злоумишлено действие или рязко покачване на налягането, отказ на възвратен клапан.

–  Пробив и разрушаване на резервоар в инсталацията за креозот .

Това може да стане поради неизправна техника и човешка грешка , подаване на креозот с по-високо налягане поради неизправност на КИП.

Разрушаване или пробив на резервоар за съхранение на креозот .

Изтичане на креозот в обваловката е възможно в следствие на динамични натоварвания – например от подаване на креозот с по-висока температура , грешка в проектирането , неизправна техника , грешки на оператора или външни въздействия .    От момента, в които предприятието работи не е имало ситуация, която да застраши сигурността и безопасността на работния цикъл.

 1. Обща информация за начините на предупреждаване и информиране на засегнатото население в случай на голяма авария (посочва се информация за подходящо поведение в случай на голяма авария или посочване на източника, където информацията може да бъде достъпна по електронен път)
 • Телефонна връзка с компетентните и специализирани органи / кмет/ и на 112
 • Устно от отговорното длъжностно лице или от лицето, установило възникналата опасност на обекта
 • с персонала
 • impregnacia2000.com
 1. Информация за препоръчителни действия и поведение на засегнатото население в случай на голяма авария:

ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ГОЛЯМ ПОЖАР ИЛИ ДРУГА ГОЛЯМА АВАРИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО

 • Отдалечете се на възможно най голямо разстояние от зоната на въздействие.
 • Ако се намирате на територията на обекта, следвайте инструкциите на персонала и незабавно се евакуирайте на безопасно разстояние.
 • Запазете спокойствие и следвайте инструкциите на аварийните служби
 • Ако сте в превозно средство, затворете прозорците, продължете по най-късия път, напуснете района на аварията.
 • Ако има засегнати лица им помогнете.
 • Ако има опасност от обгазяване с димни газове, сложете сгъната кърпа пред устата и носа.
 • Ако сте на закрито.
 • Не блокирайте телефонните линии. Обаждайте се на изпълнителната власт, пожарната и другите служби само в случай на нужда от помощ.
 • Включете местните телевизии и радиостанции и слушайте насоките за действие и информацията за развитието на ситуацията.
 • Спазвайте изискванията на аварийните служби.
 • Най – важни телефонни номера:
 • ЕЕН за спешни повиквания    – 112

–    Кмет Община Белово – 03581 2773
–    Дежурен Община Белово- 03581 2050

   

                      ЗОНИ НА ВЪЗДЕЙСВИЕ ПРИ ГОЛЯМА АВАРИЯ В „ИМПРЕГНАЦИЯ 2000“АД.

 

 1. Допълнителна информация относно мерките за сигурност и поведение, в случай на голяма авария, включително се посочва линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.
 • Предприятието разполага с 24 часова , седем дневна охрана в обекта от външна охранителна фирма.
 • Пожарогасители прахови и водни.

      Линк към публичен регистър: https://public-seveso.moew.government.bg/enterprises/8766

 

 1. Данни за лицето, предоставящо информацията и дата на изготвяне:

       Изпълнителен Директор: Тонка Николова  тел: 03581/21-25 и 03581/21-26       

     Дата на изготвяне: 23.04.2024 г.